ناودانی

ناودانی ناب تبریز


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,090
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,820
0.0%

12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,640
0.0%

14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,640
0.0%

16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,640
0.0%


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,090
0.0%

6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
29,090
0.0%

8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,820
0.0%

8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,730
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,820
0.0%

10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,730
0.0%

12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
29,090
0.0%

14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
29,090
0.0%


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,640
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/12/26
27,430
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,550
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
34,000
0.0%

ناودانی هموزن اروپا


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
30,450
0.0%

10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
30,450
0.0%

12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
30,910
0.0%

14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
30,000
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
31,820
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
32,730
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
30,450
0.0%

22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
50,910
0.0%

24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
32,730
0.0%

ناودانی اروپا


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
58,180
0.0%

5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
60,910
0.0%

8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
59,090
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
62,730
0.0%

24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
59,090
0.0%

26 12 متری کیلوگرم 1403/1/20
62,730
0.0%

28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
59,550
0.0%

30 12 متری کیلوگرم 1403/1/20
57,270
0.0%

32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
65,450
0.0%

35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
69,090
0.0%

38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
69,090
0.0%

40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
66,820
0.0%

65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
59,090
0.0%

ناودانی فولاد تهران


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,360
0.0%

6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,640
0.0%

6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,820
0.0%

8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,090
0.0%

8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,360
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
0.0%

10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,090
0.0%

ناودانی فولاد فراد


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,820
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,820
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی