پروفیل

پروفیل اصفهان

 


آخرین بروزرسانی :
امروز

( 1402/11/3 )

 

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,610
0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
35,780
0.0%
30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
35,600
0.0%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
35,600
0.0%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
35,600
0.0%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
35,600
0.0%
40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%
135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,060
0.0%

پروفیل تهران

 


آخرین بروزرسانی :
امروز

( 1402/11/3 )

 

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,340
0.0%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,930
0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
36,700
0.0%
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,080
0.0%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,070
0.0%
120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%
140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
38,990
0.0%

پروفیل اطلس فولاد مازندران

 


آخرین بروزرسانی :
امروز

( 1402/11/3 )

 

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
چارچوب فرانسه 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,710
0.0%
25*25 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
80*40 2 شاخه 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
100*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1402/11/3
37,160
0.0%
نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی