نبشی


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,090
-0.3%

40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,090
-0.3%

40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
-1.3%

40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
-0.4%

50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
-0.4%

50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
-1.3%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
-0.4%

60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
-1.3%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
-0.4%

80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
-1.3%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
-0.4%

100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,090
-1.3%

100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,820
-0.4%

120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,090
-1.3%

120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,820
-0.4%

150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
47,270
+ 3.0%


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,820
0.0%

30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
28,180
0.0%

40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,410
0.0%

40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,000
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,090
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,000
0.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,090
0.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,000
0.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,450
0.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,000
0.0%

100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,180
0.0%

100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,090
0.0%

نبشی ناب تبریز


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.8%

50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
24,820
+ 1.1%

60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,550
+ 1.7%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
24,730
+ 1.1%

60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.8%

70*70 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,820
+ 2.3%

70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.8%

70*70 7 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,910
+ 2.3%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,910
+ 1.8%

80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,270
+ 3.4%

نبشی صنایع فولاد کوهپایه


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
29,220
+ 1.7%

40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
29,120
+ 1.7%

40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
29,020
+ 1.8%

نبشی ظهوریان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,450
+ 1.0%

30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,500
+ 1.0%

40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,450
+ 1.0%

40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,450
+ 1.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,450
+ 1.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,450
+ 1.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.0%

100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,270
+ 1.0%

نبشی آونگان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
80 *80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,360
+ 1.7%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
+ 1.8%

100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,270
+ 1.7%

120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
28,180
+ 1.6%

نبشی منظومه


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,090
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,090
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,090
+ 0.7%

60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,090
0.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,090
+ 0.7%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,090
+ 0.7%

نبشی فولاد سپهر ایرانیان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,000
0.0%

40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,270
0.0%

40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,270
0.0%

30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
27,450
0.0%

نبشی فولاد جاوید بناب


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
-1.4%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
0.0%

60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
+ 0.4%

60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
-0.4%

60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,640
-0.3%

40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
-1.7%

50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
-0.7%

نبشی ماهان ذوب


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,270
+ 0.7%

نبشی نستا


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,730
+ 0.7%

30*30 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
0.0%

30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,550
0.0%

40*40 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,640
0.0%

40*40 4 6متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,550
0.0%

نبشی ابهر


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
24,640
0.0%

40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,550
0.0%

نبشی زنجان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
0.0%

50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
26,730
0.0%

60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
25,360
+ 0.7%

نبشی اشتهارد


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,180
0.0%

100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,000
0.0%

100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,090
0.0%

120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,270
0.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1403/1/20
27,090
0.0%

80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1403/1/20
26,000
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی