قیمت میلگرد امروز

میلگرد جهان فولاد سیرجان

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
25,050
0.0%
14 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,940
0.0%
16 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,940
0.0%
18 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,750
0.0%
20 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,750
0.0%
22 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,750
0.0%
25 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,750
0.0%
28 جهان فولاد سیرجان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,750
0.0%

میلگرد صبا فولاد زاگرس

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%
16 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%
18 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%
20 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%
22 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%
25 صبا فولاد زاگرس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,120
0.0%

میلگرد قائم

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,850
0.0%
14 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
16 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
18 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
20 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
22 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
25 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
28 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
32 قائم A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%

میلگرد نورد گرم سمنان

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,770
0.0%
10 نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,680
0.0%
12 نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,400
0.0%
14 نورد گرم سمنان A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,670
0.0%

میلگرد کاوه تیکمه داش

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,080
0.0%
8 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,630
0.0%
10 کاوه تیکمه داش A2 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,990
0.0%
10 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
24,540
0.0%
12 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,990
0.0%
14 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
16 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
18 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
20 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
20 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
22 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
25 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
28 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%
32 کاوه تیکمه داش A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,810
0.0%

میلگرد درپاد تبریز

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%
16 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%
18 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%
20 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%
22 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%
25 درپاد تبریز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,490
0.0%

میلگرد کوثر اهواز

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
23,670
0.0%
14 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
16 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
18 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
20 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
22 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
25 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
28 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%
32 کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,480
0.0%

میلگرد خلیج فارس

 


آخرین بروزرسانی :روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
16 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
18 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
20 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
22 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
25 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
28 خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم 1402/11/11
22,660
0.0%
نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی