قیمت ورق سیاه

ورق سیاه 2


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
41,050
0.0%

1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
40,410
0.0%

1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
42,730
0.0%

1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
41,770
0.0%

ورق سیاه 3


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
43,180
0.0%

1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
42,640
0.0%

1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
43,910
0.0%

1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
40,590
+ 0.4%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
41,320
0.0%

1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
45,910
0.0%

2500*1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
43,910
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
41,320
0.0%

ورق سیاه 4


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
42,270
0.0%

1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
39,860
0.0%

1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
40,770
+ 0.2%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
41,320
0.0%

1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
44,090
0.0%

1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
42,050
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
41,320
0.0%

ورق سیاه 5


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
45,450
0.0%

1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
45,910
0.0%

1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
42,680
+ 1.1%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
43,000
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
43,000
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
45,360
-0.2%

ورق سیاه 6


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1000 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
45,460
0.0%

1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
46,820
0.0%

1250 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
44,450
0.0%

1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
43,360
+ 0.8%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک کارخانه 1403/1/25
45,910
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
44,000
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
45,360
-0.2%

ورق سیاه 8


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
42,680
+ 1.1%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
43,360
0.0%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
45,180
0.0%

2000*6000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
46,270
+ 0.8%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک کارخانه 1403/1/25
43,910
-4.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
43,360
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
44,090
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
45,180
0.0%

ورق سیاه 10


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
42,270
+ 0.5%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
43,090
0.0%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
42,410
+ 2.6%

6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1403/1/25
38,180
-0.5%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک کارخانه 1403/1/25
43,180
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
43,180
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
44,090
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
41,320
+ 2.2%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
42,410
+ 2.6%

ورق سیاه 12


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
41,680
+ 0.9%

1500 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 1403/1/25
41,500
0.0%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
37,640
+ 0.5%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
38,730
+ 0.5%

6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1403/1/25
33,640
0.0%

6000*1250 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
34,450
+ 0.8%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک کارخانه 1403/1/25
42,230
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
41,500
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
39,770
+ 0.7%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
42,450
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
37,640
+ 0.5%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
38,730
+ 0.5%

ورق سیاه 15


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1403/1/25
39,860
+ 0.2%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
37,000
+ 2.8%

6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 1403/1/25
33,640
0.0%

6000*1250 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
34,450
+ 0.8%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
33,050
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک کارخانه 1403/1/25
40,410
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1403/1/25
39,770
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
38,090
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
37,180
0.0%

6000*1500 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
40,410
-0.4%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
37,000
+ 2.8%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
38,090
+ 2.4%

ورق سیاه 20


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 فولاد درخشان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
28,640
+ 1.3%

6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
32,320
+ 2.9%

6000*1250 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,230
0.0%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
29,820
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,950
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
30,770
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
32,320
+ 2.9%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
33,450
+ 2.6%

ورق سیاه 25


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 فولاد درخشان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
28,640
+ 1.3%

6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,050
+ 3.0%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,140
+ 2.9%

6000*1250 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,230
0.0%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
29,820
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,950
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
30,770
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,050
+ 3.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,140
+ 2.9%

ورق سیاه 30


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*1250 خرم آباد فابریک بنگاه تهران 1403/1/21
30,320
+ 6.6%

6000*1250 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,230
-2.3%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
29,820
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,140
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
30,770
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,860
+ 2.6%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,320
+ 0.6%

ورق سیاه 35


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,410
+ 1.2%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
29,820
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
30,770
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,410
+ 1.2%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,500
+ 1.1%

ورق سیاه 40


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,230
+ 2.4%

6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
29,820
0.0%

6000*1500 کاویان فابریک کارخانه 1403/1/25
30,770
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,230
+ 2.4%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,320
+ 2.0%

ورق سیاه 45


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,050
+ 3.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
31,230
0.0%

ورق سیاه 50


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
12000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,950
+ 2.9%

12000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
32,140
0.0%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
31,950
+ 2.9%

ورق سیاه 60


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
33,230
+ 0.6%

ورق سیاه 70


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6000*2000 اکسین اهواز فابریک کارخانه 1403/1/25
33,050
+ 2.8%

6000*2000 اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران 1403/1/25
33,280
+ 0.7%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی