قیمت ناودانی

ناودانی ناب تبریز


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,310
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,310
0.0%

12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,770
0.0%

16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,500
0.0%


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,400
0.0%

6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
25,870
0.0%

8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
23,850
0.0%

8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
25,510
0.0%

10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
24,040
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
23,850
0.0%

10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
25,510
0.0%

12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
25,870
0.0%

14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
25,870
0.0%


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
26,790
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
26,790
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
27,710
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
33,210
0.0%

ناودانی هموزن اروپا


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
27,340
0.0%

10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
26,700
0.0%

12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
28,070
0.0%

14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
26,700
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
26,700
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
27,620
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
27,620
0.0%

22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
31,840
0.0%

24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
30,180
0.0%

ناودانی اروپا


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
53,210
0.0%

5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
55,960
0.0%

8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
54,130
0.0%

18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
57,800
0.0%

24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
54,130
0.0%

26 12 متری کیلوگرم 1402/11/18
57,800
0.0%

28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
54,590
0.0%

30 12 متری کیلوگرم 1402/11/18
52,290
0.0%

32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
60,550
0.0%

35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
64,220
0.0%

38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
64,220
0.0%

40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
61,930
0.0%

65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
54,130
0.0%

ناودانی فولاد تهران


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
23,300
0.0%

6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
23,120
0.0%

6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
24,960
0.0%

8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
24,400
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
22,750
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
22,750
0.0%

10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1402/11/18
24,400
0.0%

ناودانی فولاد فراد


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
22,290
0.0%

10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1402/11/18
22,290
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی