قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهریار تبریز


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
3 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
70,270
0.0%

3 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
70,270
0.0%

2 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,000
0.0%

2 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,450
0.0%

2.5 1250 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
70,090
0.0%

2.5 1000 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
65,270
0.0%

ورق گالوانیزه شهرکرد


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,730
0.0%

0.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,000
0.0%

0.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,000
0.0%

0.7 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

0.7 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

0.8 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,640
0.0%

0.8 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,640
0.0%

0.6 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,640
0.0%

0.6 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,640
0.0%

0.9 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,730
0.0%

0.9 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,730
0.0%

1 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,180
0.0%

1 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,360
0.0%

1.25 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,270
0.0%

1.25 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,270
0.0%

1.5 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,090
0.0%

1.5 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,820
0.0%

2 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,000
0.0%

2 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,000
0.0%

ورق گالوانیزه کاشان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.3 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
61,640
0.0%

0.4 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,450
0.0%

0.4 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,450
0.0%

0.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,820
0.0%

0.5 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,820
0.0%

0.7 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,640
0.0%

0.7 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,820
0.0%

0.8 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,640
0.0%

0.8 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,550
0.0%

0.45 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,730
0.0%

0.45 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,730
0.0%

0.55 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,090
0.0%

0.55 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,090
0.0%

0.6 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,910
0.0%

0.6 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,910
0.0%

0.9 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,640
0.0%

0.9 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,640
0.0%

1 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
47,180
0.0%

1 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
52,550
0.0%

1.25 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
47,550
0.0%

1.25 1250 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,000
0.0%

1.5 1000 کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,360
0.0%

ورق گالوانیزه هفت الماس


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
52,360
0.0%

0.4 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,910
0.0%

0.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,270
0.0%

0.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,270
0.0%

0.7 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,730
0.0%

0.7 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,730
0.0%

0.8 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,090
0.0%

0.8 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,730
0.0%

0.6 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
47,730
0.0%

0.6 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
47,730
0.0%

0.9 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,450
0.0%

0.9 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,550
0.0%

1 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,180
0.0%

1 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,000
0.0%

1.25 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,820
0.0%

1.25 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,820
0.0%

1.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,730
0.0%

1.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,730
0.0%

2.5 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,000
0.0%

2.5 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
63,000
0.0%

2 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,820
0.0%

2 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
51,820
0.0%

ورق گالوانیزه تاراز


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
52,360
0.0%

0.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,820
0.0%

0.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,730
0.0%

0.7 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,090
0.0%

0.7 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,090
0.0%

0.8 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

0.8 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

0.6 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,000
0.0%

0.6 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
48,000
0.0%

0.9 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

0.9 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
45,910
0.0%

1.2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,090
0.0%

1.2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,090
0.0%

1 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
46,270
0.0%

1 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
49,090
0.0%

1.5 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,360
0.0%

1.5 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
50,360
0.0%

2 1000 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,180
0.0%

2 1250 تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1403/1/21
53,180
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی