قیمت پروفیل

پروفیل اصفهان


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,180
-0.4%

30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,910
-0.4%

40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,910
-0.4%

60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,910
-0.4%

80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,910
-0.4%

20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,640
-0.4%

30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,450
-0.4%

30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,450
-0.4%

50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,450
-0.4%

60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
40,450
-0.4%

40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,090
-0.4%

40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
41,910
-0.4%

پروفیل تهران


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,550
+ 1.8%

20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,270
+ 1.8%

30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,140
+ 1.8%

30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 0.9%

20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
+ 1.8%

40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
42,910
-1.7%

50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-2.7%

60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-2.7%

100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,640
-1.8%

100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
0.0%

60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-0.9%

70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-0.9%

40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-1.8%

60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-0.9%

90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-1.8%

50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,450
0.0%

120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-0.9%

140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
45,460
-0.9%

پروفیل اطلس فولاد مازندران


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
چارچوب فرانسه 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,730
0.0%

25*25 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

80*40 2 شاخه 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

100*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/1/21
43,180
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی