قیمت پروفیل سبک

پروفیل مبلی 0.7


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

10*25 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

30*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*20 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*30 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*60 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

80*40 6 متری کارخانه 0.7 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

پروفیل مبلی 0.9


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

30*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*20 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*30 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*60 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

80*40 6 متری کارخانه 0.9 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

پروفیل مبلی 1


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

30*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*20 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*40 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*80 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*50 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*30 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*60 6 متری کارخانه 1 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

پروفیل مبلی 1.25


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

30*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*20 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*30 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*60 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

80*40 6 متری کارخانه 1.25 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

پروفیل مبلی 1.5


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10*10 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

10*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

10*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

20*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

25*25 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

30*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*20 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

40*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

50*50 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*30 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

60*60 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

80*40 6 متری کارخانه 1.5 کیلوگرم 1402/12/26
52,290
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی