تیر آهن

کیان برناکیان برنا

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲ ، ۱۳:۵۷:۰۷

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۷۵۰,۰۰۰ (‎۹.۲۰%‏)۴۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۶,۱۵۰,۰۰۰ (‎۲.۵۰%‏)۱۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶,۶۵۰,۰۰۰ (‎۴.۷۲%‏)۳۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۹,۸۵۰,۰۰۰ (‎۸.۸۴%‏)۸۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (‎۸.۶۵%‏)۹۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (‎۲.۲۹%‏)۳۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۵,۲۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۵,۲۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۵,۳۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۴۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۵,۶۰۰ (‎۱.۵۹%‏)۴۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۴۱,۵۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۵۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۲۸,۰۰۰ (‎۳.۷۰%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲۸,۰۰۰ (‎۳.۷۰%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲۸,۰۰۰ (‎۳.۷۰%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲۸,۰۰۰ (‎۳.۷۰%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸,۰۰۰ (‎۳.۷۰%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۷,۵۰۰ (‎۳.۷۷%‏)۱,۰۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۴۸,۰۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۴۸,۵۰۰ (‎۱.۰۴%‏)۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۴۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۴۹,۸۰۰ (‎۰.۶۱%‏)۳۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۴۸,۵۰۰ (‎-۲.۰۲%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۴۵,۵۰۰ (‎-۱.۵۲%‏)-۷۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۴۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۴۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
سیم آرماتور ۳ و ۴ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی ۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ ۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو خاموت ۸ ۲۸,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰ ۲۶,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۲۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضیحات

برچسب ها:

قیمت آهن
,قیمت
میلگرد
,قیمت
نبشی
,قیمت
صفحه ستون
,قیمت
ورق گالوانیزه
,قیمت
پروفیل
,قیمت
ناودانی
,قیمت
آهن آلات
،قیمت
روز آهن
,قیمت
روز میلگرد
,قیمت
روز
,قیمت
تسمه
,قیمت
تیرآهن ذوب آهن
,قیمت
های ذوب آهن
,قیمت
آهن فولاد مبارکه
,قیمت
روز آهن آلات

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی