هاش

هاش HEA


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز استاندارد حالت برند محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10 HEA 12 متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
59,630
-75.3%

14 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
27,070
0.0%

16 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
31,190
+ 13.3%

18 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
40,370
0.0%

20 HEA شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
38,530
0.0%

22 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
57,800
0.0%

24 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
65,140
0.0%

26 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
64,220
+ 1.5%

28 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
64,220
+ 2.9%

30 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
64,220
+ 1.5%

32 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
+ 5.9%

34 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
-80.5%

36 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
60,550
0.0%

40 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
-80.5%

50 HEA شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
-80.5%

هاش HEB


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

سایز استاندارد حالت برند محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
10 HEB 12 متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
59,630
-75.3%

12 HEB 12 متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
59,630
-75.3%

14 HEB شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
27,070
0.0%

16 HEB شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
23,850
-13.3%

18 HEB شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
27,070
0.0%

20 HEB شاخه 12 متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
48,620
0.0%

22 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
53,210
0.0%

26 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
56,880
0.0%

24 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
53,210
0.0%

28 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
64,220
+ 2.9%

30 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
57,800
0.0%

32 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
0.0%

34 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
0.0%

36 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
62,390
0.0%

40 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,060
-80.5%

50 HEB شاخه 12 متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم 1402/12/16
66,970
0.0%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی