قیمت ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
50,640
+ 0.5%

0.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
51,450
+ 0.5%

0.7 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,450
+ 0.6%

0.7 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,450
+ 0.6%

0.8 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
50,730
+ 0.5%

0.8 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

0.6 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
50,090
+ 0.5%

0.6 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
50,550
+ 0.5%

0.9 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

0.9 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1.25 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1.25 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1.5 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

1.5 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,270
+ 0.6%

2 1000 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,180
+ 0.6%

2 1250 فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,450
+ 0.6%

ورق روغنی هفت الماس


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
51,910
+ 0.5%

0.4 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
51,820
+ 0.5%

0.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,640
+ 0.6%

0.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,640
+ 0.6%

0.7 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,360
+ 0.6%

0.7 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,360
+ 0.6%

0.8 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

0.8 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

0.6 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,730
+ 0.6%

0.6 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,910
+ 0.6%

0.9 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

0.9 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1.25 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1.25 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1.5 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

1.5 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,090
+ 0.6%

2 1000 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,180
+ 0.6%

2 1250 هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,000
+ 0.6%

ورق روغنی فولاد غرب


آخرین بروزرسانی :

روز های قبل

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.4 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
50,550
+ 0.5%

0.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,640
+ 0.6%

0.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,640
+ 0.6%

0.7 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,000
+ 0.6%

0.7 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,000
+ 0.6%

0.8 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

0.8 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

0.6 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,000
+ 0.6%

0.6 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
49,180
+ 0.6%

0.9 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

0.9 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1.2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1.2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1.5 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

1.5 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,360
+ 0.6%

2 1000 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
47,910
+ 0.6%

2 1250 فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول 1403/1/25
48,730
+ 0.6%

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی